Ghazaleh Avarzamani, Commonwealth, 2013. Photo Javid Ghaem Maghami